فهرست

عملکرد ۱ ساله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، در یکساله گذشته علاوه بر وظایف روزمره آموزشی، پژوهشی و درمانی عملکردهای ویژه تری محقق شده که به شرح زیر می باشد: