فهرست

ارزیابی بیرونی اعتباربخشی آموزشی درمانی بیمارستان های روحانی، بهشتی و کودکان امیرکلا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، ارزیابی بیرونی اعتباربخشی آموزشی درمانی بیمارستان های آیت ا.. روحانی، شهید بهشتی و کودکان امیرکلا انجام شد.