فهرست

اطلاعیه/ تغییرساعت کاردردانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل،ساعت کار دانشگاه علوم پزشکی بابل در روزهای شنبه الی پنج شنبه هفته آینده 96/5/14 الی 96/5/19  از ساعت  6:30 صبح الی 13:30 می باشد