فهرست

برگزاری جلسه تدوین چک لیست نظارتی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، جلسه تدوین چک لیست نظارتی با حضور دکتر شریف پور معاون درمان دانشگاه، کارشناسان نظارت بر درمان ، واحد تصویر برداری ،مامایی دانشگاه قطب ساری ،بابل ،گیلان ،شاهرود ،سمنان مورخ96/5/17 در سالن  کنفرانس معاونت درمان دانشگاه برگزار شد .

گفتنی است : هدف از برگزاری این جلسه بررسی چک لیست های موسسات پزشکی بوده است.