فهرست

اولین جلسه هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانها در سازمان نظام پزشکی بابل

به گرارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، اولین جلسه هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل با حضور دکتر شریف پور معاون درمان دانشگاه،دکتر نقشینه نماینده رئیس دانشگاه ورئیس هیات اجرایی انتخابات، دکتر حسن نتاج رئیس هیات نظارت بر انتخابات،اعضاء اصلی سابق وفعلی نظام پزشکی واعضاء هیات نظارت و اجرایی انتخابات مورخ96/5/18 در نظام پزشکی شهرستان بابل برگزارشد. گفتنی است دکتر درزی به عنوان رئیس هیات مدیره جدید نظام پزشکی شهرستان بابل انتخاب شد.