فهرست

برگزاری کنفرانس اکو سیستمی از کار آفرینی وارزش آفرینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، کنفرانس آموزشی دانشگاه نسل سوم(اکوسیستمی از کارآفرینی وارزش آفرینی در علوم پزشکی)با حضور دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل،دکتر ضیاء عضو هیات علمی دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران،مدیران وکارکنان دانشگاه مورخ 7 شهریور 96 در سالن امام علی (ع) دانشگاه برگزار شد.