فهرست

برگزاری جلسه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بابل در دانشکده پرستاری و مامایی رامسر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، جلسه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور  دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل.فرماندار شهرستان رامسر.رئیس شورای اسلامی شهرستان و اعضاء هیات رییسه دانشگاه در روز دوشنبه مورخه 27/6/96 در دانشکده پرستاری رامسر برگزار گردید.

 در این نشست دکتر شمسعلی نیا رئیس دانشکده پرستاری مشروح عملکرد وفعالیتهای انجام شده در سالهای اخیر را عنوان کرد. ودر پایان جلسه دکتر ربیعی رئیس دانشگاه و فرماندار شهرستان رامسر دوپروژه ساختمان جدید احداث شده آماده بهره برداری در دانشکده را افتتاح نمودند. واز  بخشهای  مختلف دانشکده(آموزشی .پژوهشی.اداری ومالی.خوابگاه دانشجویان و دوباب ساختمان) در حال اتمام اساتید بازدید بعمل آوردند.