فهرست

اعلام عناوین هفته احیاء امربه معروف و نهی از منکر 1396

ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان مازندران عناوین هفته احیاء امربه معروف و نهی از منکر 1396را بدین شرح اعلام نمود :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان مازندران عناوین هفته احیاء امربه معروف و نهی از منکر 1396را بدین شرح اعلام نمود :

روز اول :جمعه (31/6/96) وحدت کلمه ،دفاع مقدس ،امر به معروف و نهی ازمنکر / روز دوم :شنبه (1/7/96 ) فرهنگ ایرانی اسلامی ، دانش آموزان ، امر به معروف و نهی از منکر/ روز سوم :(یکشنبه :2/7/96 ) استقلال فرهنگی ،دانشگاهیان ،امر به معروف و نهی از منکر / روز چهارم : (دوشنبه :3/7/96 )سلامت محیط اداری ،کسب و کار ،امر به معروف و نهی از منکر / روز پنجم :(سه شنبه :4/7/96 )تحکیم و تعالی نهاد خانواده ،آسیب های اجتماعی ،امر به معروف و نهی از منکر /روز ششم :(چهارشنبه :5/7/96 )حمایت از تولید ملی ،اقتصاد مقاومتی ،امر به معروف و نهی از منکر / روز هفتم :پنج شنبه (6/7/96)حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و بزرگداشت شهداء