فهرست

بی عدالتی در درمان مردم پذیرفته نیست کمک به بیمار بالاترین خدمت است

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل طی بازدید از مرکز سلامت جامعه شهری رضیا کلا ، بی عدالتی در درمان مردم پذیرفته نیست کمک به بیمار بالاترین خدمت است .برای سلامت مردم باید کار و فعالیت زیادی انجام دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل : با اجرای طرح تحول نظام سلامت درحوزه بهداشت شاخص های دهان ودندان به خوبی ارتقاء یافته است. و اقدامات خوبی انجام گرفته امیدواریم این برنامه تداوم یابد تا افراد بیشتری از این خدمات بهره مند شوند.

دکتر سید مظفر ربیعی افزود: سیاست گذاری طرح سلامت مادران ترویج زایمان ایمن می باشد. با آگاه سازی، اطمینان دادن ونظارت دقیق می توانیم افزایش زایمان طبیعی را داشته باشیم هدف کلی زایمان طبیعی ارتقای شاخص های سلامت مادران و نوزادان می باشد.