فهرست

بازدید دکتر دینی رئیس دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل ودیگر مدیران دانشگاهی از پروژه کلینیک ویژه امید بندپی غربی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دکتر دینی رئیس دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل ودیگر مدیران دانشگاهی از پروژه کلینیک ویژه امیدبندپی غربی بابل مورخ 96/10/26 بازدید نمودند .

در این بازدید دکتر دینی رئیس دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی  : ضمن تاکید براهمیت عملکرد عمرانی دانشگاه بر رعایت کیفیت،رفع موانع اجرا پروژه ها طی یک برنامه زمان بندی مدون ومطلوب وتسریع در روند اتمام پروژه ها تاکید نمود.
گفتنی است:مسئولین دانشگاهی از مرکز بهداشت و اورژانس ۱۱۵ بندپی غربی بازدید به عمل آوردند.