فهرست

حضور دکتر جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه، جلسه مشترک دکتر جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت با دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از مدیران دانشگاهی مورخ: 21/11/96در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.