فهرست

تقدیر وتجلیل از خیر نیک اندیش بخش سلامت توسط دکتر جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه، از خیر نیک اندیش بخش سلامت دکتر طیبی جهت ساخت اتاق عمل بیمارستان 17شهریور مرزیکلا توسط دکتر جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت ودکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل تقدیر وتجلیل بعمل آمد.