فهرست

بازدید اعضاء هیئت ارزشیابی رشته تخصصی کودکان وزارت بهداشت ازبیمارستان کودکان امیرکلا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه،  جناب آقای دکترنادرممتازمنش وجناب آقای دکترعبدالعلی خوارزمی اعضامحترم هیئت ارزشیابی رشته تخصصی کودکان وزارت بهداشت ازبخشهای مختلف بیمارستان کودکان امیرکلا بازدید نمودند