فهرست

برگزاری آزمون الکترونیک سطح یک رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،  آزمون الکترونیک جامع پایان سطح یک رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی با حضور نماینده دانشگاه علوم پزشکی مجازی مورخ 96/7/5 در سایت اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار گردید.