فهرست

انتصاب معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه،طی حکمی از سوی دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکترسید مصطفی قاسم زاده به عنوان معاون درمان دانشگاه منصوب شد.

متن حکم  بدین شرح می باشد:

جناب آقای دکتر سید مصطفی قاسم زاده

با احترام، نظر به شایستگی و تجارب ارزنده اجرایی جنابعالی در حوزه سلامت ، بعنوان معاون درمان این دانشگاه منصوب می گردید.

امید است با توجه به جایگاه ویژه حوزه معاونت درمان در نظام سلامت، با برنامه ریزی های مناسب وکارآمد و بهره گیری از ظرفیت های موجود، تقویت روحیه کار وابتکارو شناسایی موانع وتنگناها در جهت توسعه وارتقاء کمی وکیفی خدمات درمانی با اتکال به الطاف الهی ودر سایه تعامل مثبت وسازنده با اعضای هیات علمی، پزشکان ، کارکنان، وصاحبنظران ودست اندرکاران این حوزه وسایر دستگاههای مرتبط گامهای بلند وموثری بردارید.