فهرست

برگزاری سومین دوره آزمون تعیین صلاحیت بالینی فیزیسیستهای رادیوتراپی کل کشور

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه،سومین دوره آزمون تعیین صلاحیت بالینی فیزیسیستهای رادیوتراپی کل کشور در تاریخ ۱۷ و ۱۸ اسفند ماه با حضور اعضای کمیته راهبردی فیزیک رادیوتراپی کشور از انجمن فیزیک پزشکی ایران در بیمارستان شهید رجایی بابلسر برگزار گردید. در این آزمون که در دو مرحله تئوری و عملی در محل بخش فیزیک رادیوتراپی بیمارستان شهید رجایی بابلسر انجام شد، صلاحیت فیزیسیستهای رادیوتراپی کشور در موضوعات دوزیمتری ، طراحی درمان ، کنترل کیفی درمان و براکی تراپی مورد ارزیابی و گواهینامه های صلاحیت حرفه ای برای پذیرفته شدگان صادر گردید.