فهرست

دیداردکتر مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت با دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل

  به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دکتر مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت با دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ،اعضا هیات رئیسه دانشگاه ومدیران پرستاری مورخ:96/12/22 در دفتر ریاست دانشگاه  دیدار نمودند.