فهرست

بازدید دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت از ساختمان نوین درمانی کودکان امیرکلا

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت و دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از ساختمان نوین درمانی کودکان امیرکلابازدید نمودند.