فهرست

18 فروردین روز جهانی بهداشت

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه ، 7 آوریل  برابر با ۱۸ فروردین ، روز جهانی بهداشت با شعار هرکس، هر جا ، زیر چتر سلامتی نامگذاری شده است .