فهرست

پایش سرشماری سلامت سال 97

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل،پایش سرشماری سال 97 توسط تیم سلامت مرکز خدمات جامع سلامت خوشرودپی به همراه ویزیت بیمار در منزل  توسط آقای دکتر ولی زاده پزشک مرکز خشرودپی مورخ۲۱ فروردین ۹۷ انجام شد