فهرست

برگزاری کنفرانس کاربردهای بالینی اسکن قلب در بیماریهای عروق کرونر

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل ، کنفرانس کاربردهای بالینی اسکن قلب در بیماریهای عروق کرونر با حضوردکتر محمد افتخاری متخصص پزشکی هسته ای واستاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دکتر نجفی نماینده مردم شریف بابل در مجلس شورای اسلامی ،دکتر امری معاون آموزشی دانشگاه، دکتر مهرانگیز امیری متخصص پزشکی هسته ای دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل ،متخصصین قلب وعروق ،متخصصین داخلی،متخصصین پزشکی هسته ای ،رادیولوژی و پزشکان عمومی، اعضای هیات علمی مورخ 97/2/20 درسالن اجتماعات بیمارستان آیت الله روحانی بابل برگزار شد.