فهرست

اطلاعیه /سمینار مدیریت راهبردی انرژی

مرکز آموزش مدیریت دولتی با همکاری موسسه بین المللی پردیس شریف، سمینار مدیریت راهبردی انرژی به همراه کارگاه های جانبی را مورخ 6 آذر96 در مرکز آموزشی مدیریت دولتی برگزار می نمایند.

گفتنی است از مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی دعوت می شود برای ثبت نام به نشانی اینترنتیwww.smtc.ac.ir بخش سمینارها و نشست های تخصصی مراجعه نمایند.