فهرست

جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بابل در مرکز مدیریت حوادث وفوریت های پزشکی

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، گفتنی است:دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل به همراه اعضای هیئت رئیسه دانشگاه از مرکز پیام وپایگاه دانشگاه بازدید نمودند.