فهرست

نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با دکتر هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل،نشست  مدیران روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورخ 22/2/97 در وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی  برگزارشد.