فهرست

ورود به درمان باید تابع موازین وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی باشد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سخنانی در دومین همایش ملی شفای پایدار عنوان کرد وگفت، دومین همایش ملی شفای پایدار بر مبناء اتکاء به قرآن  واحادیث در سلامت که رکن اساسی زندگی و ازمواهب الهی است.  

دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل هدف از برگزاری این همایش را تبیین حضور قرآن واحادیث در وضعیت سلامت جامعه است همه ما اعتقاد داریم که قرآن به عنوان کتاب الهی ومبین نظرات خداوند قطعا در زندگی افراد بشر تاثیر بسزا دارد وخود قرآن می فرماید :  که ما برای همه افراد بشر شفا و رحمت العالمین هستیم .

وی اظهار داشت : در کشور مرز بندیهایی داریم برای پزشکی ودرمان که هر کسی حیطه اش نیست مداخله کند چه به نام دین واحادیث ورود به درمان باید تابع موازین وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی باشد .چون تنها متولی درمان در کشور وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی است . وما متوقع هستیم که  گروههای مختلف دست به دست هم بدهند تا سلامت جامعه را به نحو احسن حفظ کنند.