فهرست

بازدید دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از تیم پزشکی اعزامی سی شب سی مسجد در آستانه مقدس امامزاده قاسم بابل

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از تیم پزشکی اعزامی سی شب سی مسجد در آستانه مقدس امامزاده قاسم بابل مورخ 97/3/19 بازدید نمودند.