فهرست

نشست مشترک دکتر شهبازی سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه با دکتر یمین فیروز

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشست مشترک دکتر شهبازی سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه با دکتر یمین فیروز مدیر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه جهت طراحی و به روز رسانی سایت دانشگاه در دفتر اداره آمار و فناوری دانشگاه برگزار شد.