فهرست

ارتقاء مرتبه علمی از استادیاری به دانشیاری

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر مصطفی جوانیان ،دکتر سید علی مظفر پور ،دکتر زهرا اکبریان و دکتر سوسن موعودی ازمرتبه علمی  استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند.

روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه کسب این موفقیت را تبریک عرض نموده  و برای دیگر اساتید محترم آرزوی موفقیت دارد.