فهرست

برگزاری هیئت رئیسه دانشگاه در معاونت غذا و دارو

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، هیئت رئیسه دانشگاه با حضوردکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل مورخ 17/4/97 در معاونت غذا و دارو دانشگاه  برگزار شد.