فهرست

برگزاری ستاد توزیع دارو دانشگاه در معاونت غذا ودارو

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل، جلسه ستاد توزیع دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل در معاونت غذا و دارو این دانشگاه برگزار گردید.

محوریت جلسه ستاد توزیع داور دانشگاه بررسی مشکلات موجود در تهیه و تأمین به موقع داروهای مورد نیاز بیماران منطقه از جمله داروهای سهمیه ای، بررسی کمبود های دارویی، برنامه ریزی جهت خرید تجمیعی داروهای مورد نیاز بیمارستانهای تابعه دانشگاه و پیگیری بدهی ها به شرکتهای دارویی و... تشکیل شد.

این جلسه با حضور معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع ، غذا و دارو و مدیر مالی دانشگاه ، رئیس محترم انجمن داروسازان شهرستان بابل و مدیران محترم شرکتهای توزیع دارو استان در سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید.