فهرست

سخنان رئیس پانل اخلاق حرفه ای در چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دردومین روز از برگزاری چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران دکتر زاهد پاشا رئیس پانل، اخلاق حرفه ای را به معنی نیازهای علمی، به منظور داشتن دانش، مهارت واجرا نمودن برروی بیماران عنوان نمود .

رئیس پانل اخلاق حرفه ای اظهار داشت : احترام گذاشتن، ضرر نرساندن وعدالت از موازین اصولی اخلاق پژوهش وعلم در انسان می باشد.

دکتر زاهد پاشا هدف از این کنگره را  نو آوری علم جدید و بکار گیری آن  توسط پزشکان، متخصصان وپژوهشگران برای تامین و ارتقاء سطح سلامت مردم دانستند.