فهرست

نشست رئیس روابط عمومی و امور بین الملل با رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشست دکتر شهبازی رئیس روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه با دکتر جوانشیر رئیس دانشکده توانبخشی سه شنبه 17 مهر97  برگزار شد.

این نشست با هدف ایجاد تعامل با مسئولین و اعضای هیأت علمی دانشکده در راستای معرفی دانشکده و ارتقاء سطح آگاهی عموم جامعه نسبت به مسائل پیرامون علوم بهزیستی و توانبخشی و خدمات آموزشی و درمانی در دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه برگزار گردید.

در ادامه ریاست دانشکده توانبخشی گفت: فعاليت هاي آموزشي دانشکده در سه گروه آموزشي بصورت روزانه و با پذيرش دانشجو در رشته های فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و شنوایی شناسی می باشد.