فهرست

کمک نقدی 550 میلیون ریالی خیر نیکوکار به بیمارستان کودکان امیرکلا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان کودکان امیرکلا،  کمک نقدی مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰۰میلیون ریال توسط خیر نیک اندیش حاج محمدرضا حبیب زاده و همسرش حاجیه خانم کرامت به بیمارستان کودکان امیرکلا اهدا شد.

گفتنی است: از محل این کمک  سه دستگاه انکوباتور و دو دستگاه فتوتراپی توسط بیمارستان خریداری شد.