فهرست

ثبت نام 1050 پرستار مراکز درمانی بابل در سامانه ثبت ملی اطلاعات پرستاران کشور 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل؛ محمد امامقلی زاده مدیر پرستاری دانشگاه و مشاور بالینی معاونت پرستاری وزارت بهداشت در مراسم جشن روز پرستار از ثبت نام 1050 پرستار مراکز درمانی بابل در سامانه ثبت ملی اطلاعات پرستاران کشور خبر داد.
آقای امامقلی زاده گفت: دریافت مجوز جذب 73 نفر از کمک پرستاران توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و برگزاری آزمون جهت جذب 40 نفر کمک پرستار را از اقدامات سال 1397 برشمرد.


وی بیان داشت: ثبت اطلاعات و بارگزاری مستندات مربوط به فعالیتهای حوزه معاونت درمان و مدیریت پرستاری در سامانه برنامه عملیاتی وزارت متبوع و نیز انطباق صد درصد فعالیتهای حوزه پرستاری در برنامه عملیاتی سال 1396 و سال 1397 از سوی معاونت پرستاری وزارت بهداشت را جزئی از اقدامات این واحد عنوان نمود.
مشاور بالینی معاونت پرستاری وزارت بهداشت بیان داشت: پیگیری سریع امور مربوط به وقایع ناخواسته (Never Event) بیمارستانها در اسرع وقت و اقدام فوری طی بیست و چهارساعت پس از وقوع را از جمله اقدامات انجام شده در جهت حفظ صیانت از حقوق گیرندگان خدمت و افزایش ایمنی برشمرد.
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: اقدام جدید معاونت پرستاری وزارت بهداشت، ثبت ملی اطلاعات پرستاران و گروههای وابسته می باشد که طی آن کلیه پرستاران، کارشناسان و تکنسین های اتاق عمل، هوشبری، فوریتهای پزشکی، بهیاران، کمک پرستاران و کمک بهیاران (شاغل، بازنشسته، جویای کار و در لیست انتظار طرح) در سامانه ثبت نام نموده که در گزارش گیری استانی 5280 نفر تاکنون در استان مازندران ثبت نام نموده اند که از این بین 1050 پرستار مراکز درمانی بابل بوده اند.
آقای امامقلی زاده با اشاره به اینکه دور دوم ارزیابی در بهمن ماه سالجاری در مراکز تابعه آغاز خواهد شد، بیان داشت: اعتباربخشی ادواری مراکز دولتی و خصوصی از تاریخ 28/3/97 لغایت 6/4/97 با حضور ارزیابان کشوری دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام و نتایج آن در سامانه اعتباربخشی وزارت متبوع ثبت گردید. 
وی جمع آوری ده شاخص ملی کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین از مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش و مراکز خصوصی و بررسی، تحلیل، جمع بندی و ارسال آن به معاونت پرستاری وزارت متبوع  را از دیگر فعالیتهای این واحد برشمرد و افزود: نظارت بر اجرای برنامه های 247 (مدیریت درمان سکته حاد قلبی) و 724 (مدیریت درمان سکته حاد مغزی) در بیمارستان منتخب شهرستان (آیت ا... روحانی) و انجام اقدامات مربوط به هفته سکته حاد مغزی در سال 1397 از دیگر اقدامات این واحد بود.
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: نیاز سنجی آموزشی با تنظیم برنامه آموزشی با همکاری مدیران پرستاری و سوپروایزرهای آموزشی مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه بر اساس فرم PDP   (فرم توسعه فردی) استخراج شد و به 11406 نفر و 1602 ساعت آموزش از ابتدای سال 1397 تا پایان دی ماه در مراکز تابعه آموزش داده شد.
وی اذعان داشت: اقدامات مربوط به مراکز مراقبت پرستاری در منزل (Home care) و تشکیل واحد مراقبت در منزل در تمامی مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه جهت شناسایی بیماران و اعلام به مراکز مشاوره خدمات پرستاری در منزل انجام شد و دو مرکز فعال مراقبت پرستاری در منزل شهرستان به نام های مهر مادر و نبض معرفی و مشغول ارائه خدمات می باشند.  
آقای امامقلی زاده بیان داشت: 223 پروانه صلاحیت حرفه ای برای پرستاران در سه فاز اجرا شده صادر گردیده و اقدامات جهت صدور پروانه های جدید در فاز چهارم در دی ماه 1397 شروع شده است.