فهرست

گزارش تصویری از بازدید نهایی کمیسیون کاشت حلزون کشور از دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، بازدید نهایی کمیسیون کاشت حلزون کشور با حضور دکتر خصالی دبیر شورای عالی پزشکی و دبیر کمیسیون کاشت حلزون کشور و همچنین دکتر رجعتی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از امکانات دانشگاه علوم پزشکی بابل و بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) انجام گرفت.