فهرست

اطلاعیه /ثبت نام کارت هوشمند ملی پرسنل در دانشگاه علوم پزشکی بابل

ثبت نام کارت هوشمند ملی  وتعویض شناسنامه برای پرسنل دانشگاه به همراه داشتن اصل شناسنامه وکارت ملی به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه مراجعه فرمایند.