فهرست

دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل،دردهمین جشنواره آموزشي شهيد مطهري و مراسم گراميداشت مقام والاي استاد

از همه اساتید محترم جهت مساعی در اعتلای علم ودانش در راه پیشرفت تعالی دانشگاه تشکر وقدر دانی می کنم

‍ دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل،دردهمین جشنواره آموزشي شهيد مطهري و مراسم گراميداشت مقام والاي استادبیان داشت :از همه اساتید محترم جهت مساعی در اعتلای علم ودانش در راه پیشرفت تعالی دانشگاه تشکر وقدر دانی می کنم
وباید قدردان زحمات اساتید بزرگ باشیم.