فهرست

کسب گواهینامه درجه یک کیفیت خدمات سلامت وزارت بهداشت توسط تمامی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر شریف پور گفت: استانداردهای ملی اعتباربخشی بیمارستان های ایران ، ابزاری قدرتمند برای هدایت بیمارستان ها به سمت تحقق ایمنی و کیفیت در ارائه ی خدمات تشخیصی و درمانی محسوب شده است

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دکتر شروین شریف پور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل ازکسب گواهینامه درجه یک کیفیت خدمات سلامت وزارت بهداشت توسط تمامی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داد.

دکتر شریف پور گفت: استانداردهای ملی اعتباربخشی بیمارستان های ایران ، ابزاری قدرتمند برای هدایت بیمارستان ها به سمت تحقق ایمنی و کیفیت در ارائه ی خدمات تشخیصی و درمانی محسوب شده و در مسیر ارتقاء و بهبود مستمر می باشد و متناسب با توسعه ی ظرفیت های زیر ساختی و اجرایی بیمارستان ها به سوی پیامدهای اثربخشی پیش خواهد رفت.

وی گفت: اعتباربخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مرکز ارائه ی خدمات سلامت با استانداردها مشخص است، استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت و بیمار محوری و بهبود امنیت بیماران ، کارکنان تاکید دارد و فرایندی است که یک گروه یا سازمان اعتبار سنج که بر اساس معیارهای استاندارد ، درجه اعتبار و رسمیت را به منظور توانایی انجام خدمات خاص به یک بیمارستان را اعطا می کند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل ادامه داد: در همین راستا پس از ابلاغ استانداردهای نسل نوین اعتباربخشی ( نسل سوم) که در تاریخ 19 تیر ماه سال 1395 به بیمارستان های سراسر کشور ابلاغ گردید هر یک از بیمارستان ها در بازه زمانی تعیین شده مستندات مورد نیاز وزارت بهداشت در سامانه بارگذاری نمودند و سپس در فاز بعدی اعتباربخشی نهایی توسط 3 الی 4 نفر نماینده الزامی از طرف وزارت بهداشت با توجه به تعداد تخت بیمارستان ها در قالب یک تیم حرفه ای بر اساس اندازه ، نوع و تخصص بیمارستان در طی 2 الی 3 روز ارزیابی را انجام داده و نمرات توسط ارزیابان به سامانه وزارت بهداشت ارسال گردید.

این مسئول اضافه کرد: در نتیجه با زحمات بسیار خوب تیم مدیریت اجرایی بیمارستان ها و همچنین تمامی پرسنل خدوم و زحمتکش بیمارستان ها تمامی مراکز آموزشی و درمانی دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل توانستند گواهینامه درجه یک کیفیت خدمات سلامت را کسب نمایند.