فهرست

ضرورت شکستن تابوهای آموزشی و اطلاع رسانی ایدز در رسانه های همگانی

معاون بهداشت در مراسم روز جهانی ایدز تاکید کرد: باید بتوانیم درباره این بیماری در رسانه های همگانی با رعایت موازین و فرهنگ کشورمان، آموزش داده و اطلاع رسانی کنیم و این تابو را در جهت بیماریابی بیشتر برای پیشگیری از ایدز بشکنیم.به گزارش وبدا، دکتر علیرضا رئیسی با اشاره به برنامه ۹۰۹۰۹۰ سازمان بهداشت جهانی که افزایش ۹۰ درصدی بیماریابی، پوشش ۹۰ درصدی درمان این بیماران و سرکوب ویروس ۹۰ درصدی در بیماران تحت درمان در این افراد را مورد تاکید قرار می دهد، بیان داشت: ایران در ۹۰ درصد اول یعنی بیماریابی به دلیل محدودیت های آموزشی و اطلاع رسانی ضعیف بوده ولی در دو ۹۰ درصد دیگر عالی عمل کرده است.

وی افزود: برآورد می شود که ۳۷.۹ میلیون نفر در دنیا با ایدز زندگی می کنند که ۷۹ درصدشان از بیماری شان آگاهند و ۷۸ درصدشان به درمان دسترسی داشته و ۸۶ درصد افزاد تحت درمان پاسخ ویرولوژیک مناسب داشته اند.

معاون بهداشت تصریح کرد: دنیا برای مهار ایدز منابع زیادی هزینه کرده است، به نحوی که منابع از ۴.۸ بیلیون دلار در سال ۲۰۰۰ به ۱۹ بیلیون دلار در سال ۲۰۱۹ رسیده است. بنابراین مرگ ناشی از این بیماری از ۱.۴ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ به ۷۷۰ هزار نفر و موارد جدید نیز از ۲.۸ میلیون نفر به ۱.۷ میلیون نفر رسیده است که نشان از روند کاهشی بیماری دارد.

دکتر رییسی افزود: موارد جدید ابتلا در کل جهان ۵۴ درصد است که این آمار در منطقه ما واقع در مدیترانه شرقی ۹۵ درصد است. بنابراین ما در این منطقه وظیفه سنگینی داریم و باید برای ایمن سازی بیشتر به سراغ افراد در معرض آسیب های اجتماعی برویم، که این کار هم وظیفه یک وزارتخانه به تنهایی نیست و باید همه دستگاه ها در آن مشارکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: پوشش درمان در منطقه امرو در مقایسه با دنیا پایین ترین سطح را داراست، به طوری که در دنیا زنان باردار مبتلا به HIV مثبت ۲۸ درصد و در این منطقه ۸۲ درصد است. درصد کلی افراد مبتلا نیز در دنیا ۳۲ و در منطقه امرو ۶۲ درصد است.