فهرست

نحوه بازگشایی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، نحوه بازگشایی دانشگاههای علوم پزشکی از هفدهم خرداد ماه جاری، به شرح ذیل می باشد.