فهرست

باورهای غلط در مورد سیگارهای الکترونیکی


باور غلط اول:
استفاده از تنباکوهای بدون دود و سیگار های الکترونیکی می تواند به ترک سیگار کمک کند.
واقعیت:
تا به امروز، پتانسیل این ابزار به عنوان یک مداخله ترک دخانیات در سطح جمعیت نامشخص است.
باور غلط دوم:
تنباکوهای بدون دود، سالم تر از سیگارهای معمولی هستند.
واقعیت:
استفاده از تنباکو های بدود دود بی خطر نیست و با سرطان دهان، سرطان مری و سرطان لوزالمعده در ارتباط است و موجب بیماری های قلبی، بیماری های لثه و ضایعات دهانی (leukoplakia) شود.

                        

باور غلط سوم: 
قرار گرفتن در معرض دود دست دوم محصولات گرم کننده تنباکو و سیگار الکترونیکی مضر نیست 
واقعیت: 
ذرات منتشره از این محصولات حاوی مواد شیمیایی سمی از جمله نیکوتین و سایر موادی هستند که می توانند منجر به سرطان شوند.
باور غلط چهارم:
استفاده از سیگارهای الکترونیکی و محصولات گرم کننده تنباکو، عامل خطر برای ابتلا به بیماری کرونا ویروس نیست.
واقعیت: 
سیگارهای الکترونیکی و محصولات گرم کننده تنباکو گزینه های ایمن تر و بی خطر نمی باشند.