فهرست

طرح تشکیل کمیته های تبیین و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی

ضرورت فعال شدن ظرفیت دانشگاه ها اعم از اساتید و دانشجویان در راستای اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست.

مقدمه

در سالهای اخیر که مسائل اقتصادی اولویت اصلی کشور شده است و مقام معظم رهبری چند سال اخیر را در همین راستا نامگذاری نموده و سال گذشته لزوم جهاد اقتصادی و سال جاری لزوم توجه به تولید ملی رامطرح نموده اند، ضروری است تا طرحی هدفمند برای استفاده از ظرفیت دانشگاه ها، به خصوص جریانهای دانشجویی برای تحقق منویات رهبری استفاده شود.

اهداف :

۱ - هدایت فضای دانشگاه ها به سوی مسائل اصلی کشور در حوزه اقتصاد و صنعت

۲ - استفاده از ظرفیت جریان دانشجویی برای برداشتن موانع در حوزه های فوق با تأکید بر مطالبه گری تخصصی

۳ - تقویت کارآمدی دانشگاه ها در حل مشکلات روز کشور

۴ - ایجاد روحیه جهادی و تلاشگرانه در دانشجویان و اساتید در عرصه جنگ اقتصادی-

۵ - پیگیری و تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی و ارتباط دانشگاه، صنعت، کشاورزی و تجهیزات پزشکی

۶ - جهت گیری هدفمند و کاربردی تحقیقات و پژوهش های دانشگاهی

۷ - تبیین اقتصاد مقاومتی و راههای برون رفت از تحریم های دشمن

ارکان طرح :

الف) کمیته اقتصاد مقاومتی در سطح دانشگاه در دو بخش اساتید و دانشجویان

ب) کمیته مرکزی

اعضاء کمیته دانشگاهی

بخش اساتید:

۱ - رئیس دانشگاه (رییس کمیته)

۲ - معاون فرهنگی دانشگاه

۳ - مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه۴ - معاون پژوهشی دانشگاه یا نماینده

۵ - معاون آموزشی یا نماینده ایشان

۶ - نماینده مراکز تحقیقاتی فعال دانشگاه

۷ - دبیر هم اندیشی استادان

۸ - نماینده سازمانهای استانی یا بخش خصوصی متناسب با موضوع جلسه-

۹ - معاون پشتیبانی (توسعه) یا نماینده ایشان

۱۰ - اساتید نخبه و صاحب نظر به حسب موضوع

۱۱ - رئیس واحد جهاد دانشگاهی

۱۲ - مسئول بسیج اساتید


نکته: پیشنهاد می شود دبیر جلسه دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه باشد.

بخش دانشجویی:

۱ - معاون فرهنگی دانشگاه(رییس کمیته)

۲ - نماینده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه-

۳ - دبیران تشکل های دانشجویی فعال و بسیج دانشجویی

۴ - دبیران انجمن های علمی فعال(متناسب با موضوع جلسه)

۵ - نماینده معاونت پژوهشی

۶ - نمایندگان مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه های کاربردی و فعال دانشگاه-

۷ - نماینده تیم های رسانه ای

۸ - دعوت از کارشناسان سازمانهای مرتبط

اعضاء کمیته مرکزی اقتصاد مقاومتی دانشگاه های کشور در سه بخش وزارت علوم، بهداشت، آزاد اسلامی

۱ - معاون فرهنگی وزارت مربوطه (رییس کمیته)

۲ - نماینده معاون فرهنگی، سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

۳ - نماینده وزارتخانه های مرتبط با توجه به موضوع جلسه (صنعت، تجارت و بازرگانی، نفت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی و ...)

۴ - نماینده جهاد دانشگاهی

۵ - نماینده اتحادیه های تشکل های دانشجویی

۶ - نماینده معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

۷ - نماینده سازمان بسیج دانشجویی

۸ - نماینده سازمان بسیج اساتید (یا بسیج جامعه پزشکی با توجه به دستگاه مربوطه)

*نکته: هر وزارتخانه موظف است کمیته مذکور را تشکیل دهد.

شرح وظایف کمیته ها در دانشگاه ها:

۱ - تبیین علمی ابعاد تحریم ها و ضرورت ورود به اقتصاد مقاومتی

۲ - دستیابی به راهکارهای علمی و بومی مقابله با تحریمها با توجه به مشکلات ایجاد شده-

۳ - جهت دهی و تقویت فعالیت های پژوهشی، پایان نامه ها، تحقیقات و تولیدات علمی در زمینه های مورد نیاز

۴ - جهت دهی و تقویت فعالیت های انجمن های علمی و مراکز تحقیقاتی به نیازهای کشور

۵ - فرهنگ سازی مصرف کمتر، تولید افزونتر و خرید کالای ملی

۶ - کمک به راه اندازی و تقویت شرکت های دانش بنیان

۷ - ایجاد ظرفیت های درآمدزایی و فعالیتهای مولد اقتصادی به عنوان کار دانشجویی با استفاده از ظرفیت مراکز صنعتی و تولیدی

۸ - تشکیل میزگردهای تخصصی و کرسیهای آزاد اندیشی با حضور صاحبنظران و ارائه بسته پیشنهادی دانشگاه به مراکز صنعتی بومی

۹ - اجرای برنامه بازدید از مراکز صنعتی و تولیدی منطقه

۱۰ - پیش بینی راهکار و پیگیری متعهدانه در زمینه تولید نظریه های علمی و تئوری پردازی بویژه در رشته های علوم انسانی در محورهای اقتصاد مقاومتی، مصرف و کالاهای
داخلی و ...

شرح وظایف کمیته مرکزی

۱ - تشکیل جلسات اتاق فکر و مشورتی با حضور اساتید و صاحب نظران و ارائه آن به کمیته ای دانشگاهی

۲ - نظارت بر عملکرد کمیته های دانشگاهی-

۳ - ارسال بخش نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز کمیته های دانشگاهی

۴ - ایجاد هماهنگی ستادی با وزارتخانه ها و دستگاه های ملی برای همکاری و هماهنگی های مورد نیاز