فهرست

بازدید دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ازمرکز سلامت جامعه شهری رضیا کلا بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولین دانشگاهی ، از مرکز سلامت جامعه شهری رضیاکلای بابل جهت بررسی وضعیت بهداشتی درمانی مرکز بازدید نمودند.