فهرست

بازدید دکتر جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت از بیمارستان آیت الله روحانی بابل

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه ، دکتر جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت،مهندس نیاز آذری و دکتر نجفی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی،دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از بخش اورژانس درحال توسعه ودرمانگاه زنان بیمارستان آیت الله روحانی بابل بازدید نمودند.