فهرست

مجوز تأسیس دانشکده پرستاری و مامایی

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه ، با دستور دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت مجوز تأسیس دانشکده پرستاری و مامایی در دانشگاه علوم پزشکی بابل صادر شد .

گفتنی است : با تأسیس این دانشکده دانشگاه علوم پزشکی بابل دارای 8 دانشکده می باشد .

قابل ذکر است : روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه کسب مجوز دانشکده پرستاری و مامایی از سوی وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی بابل را به تمامی اساتید و فرهیختگان و دانش پژوهان تبریک گفت.