فهرست

در راستای تاسیس دانشکده پرستاری ومامایی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه، در راستای تاسیس دانشکده پرستاری ومامایی دکتر نیک بخش معاون آموزشی،دکتر یحیی پور مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه واعضاء هیئت علمی رشته های پرستاری ومامایی با دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل دیدار نمودند.

گفتنی است:در این نشست دکتر جلالی ضمن تبریک به همه  دانشگاهیان واعضا هیئت علمی تاسیس دانشکده پرستاری ومامایی در دانشگاه علوم پزشکی بابل را امری مهم دانست.