فهرست

برگزاری اولین روز از دوره جامع آموزشی مرور سیستماتیک و متاآنالیز

به گزارش روابط عمومی وامور بین‌الملل دانشگاه،برگزاری اولین روز از دوره جامع آموزشی مرور سیستماتیک و متاآنالیز با حضور دکتر نیک بخش معاون آموزشی دانشگاه، اساتید، محققین و دانشجویان توسط معاونت تحقیقات وفن آوری دانشگاه برگزار گردید.

قابل ذکر است: این دوره کامل در طی ۱۴ روز با فواصل زمانی معین تا خرداد سال ۱۳۹۷ ادامه یافته و شرکت کنندگان تا چاپ مقاله مربوطه از حمایت مشاوره ای معاونت تحقیقات و دکتر کشتکار برخوردار خواهند بود.