فهرست

تاسیس دانشکده پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل،با دستور دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت درمان وآموزش پزشکی تاسیس دانشکده پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی بابل موافقت به عمل آمد.

گفتنی است؛ دانشگاه علوم پزشکی بابل قبل از تاسیس دانشکده پرستاری در بابل دارای 7 دانشکده بوده و اکنون با تاسیس دانشکده پرستاری شامل 8 دانشکده(پزشکی،پیراپزشکی،طب سنتی،دندانپزشکی،پرستاری و مامایی رامسر،بین الملل،توانبخشی و پرستاری بابل)می باشد