فهرست

نشست مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل با دکتر مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشست مدیران پرستاری بیمارستانها واعضا هیات مدیره نظام پرستاری  دانشگاه علوم پزشکی بابل با دکتر مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت در بیمارستان آیت الله روحانی بابل جهت  بررسی ومشکلات کادر پرستاری برگزار گردید.