فهرست

تجلیل از خانواده شهدا شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه،به مناسبت ۲۲ اسفند روز بزرگداشت مقام شهدا دکتر جهانیان معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه،محمدپور مدیر توسعه سازمان ومنابع انسانی به نمایندگی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از خانواده شهدا شاغل در دانشگاه تجلیل به عمل آوردند.